skip to Main Content

Vrijescholen werken vanuit een antroposofisch mensbeeld.  Een visie op de mens, bestaande uit lichaam, ziel en geest.  Die visie uit zich in een geïntegreerde onderwijsaanpak. – Rudolf Steiner

Missie en Visie Vrijeschool De Zevenster Oldenzaal

Onze missie is geworteld in het antroposofisch fundament.

“De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen; maar wel, wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Dan wordt het mogelijk dat de opgroeiende generatie de maatschappij steeds nieuwe krachten toevoegt. ”

Visie

De Zevenster staat voor antroposofisch geïnspireerd onderwijs dat op duurzame wijze wordt ingevuld. We leren kinderen zelf betekenis en richting te geven aan hun leven. Zodat ze uitgroeien tot individuen, die hun plek vinden in de wereld en een bijdrage leveren deze vorm te geven.

Alle kinderen hebben talenten. De vrijeschool wil dat kinderen deze kunnen ontdekken en ontwikkelen. Op de Zevenster werken we daarom zowel aan de cognitieve kennis van kinderen als aan de ontplooiing van hun creativiteit en sociale vaardigheden. Zo leren kinderen hun hoofd (denken) te gebruiken, alsook hun hart (voelen) en handen (willen).

Kinderen doorlopen verschillende fasen in hun jonge leven. Wij stemmen het onderwijs en de leerstof daarop af zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen ( de leerstof als ontwikkelstof ). Zo krijgen kinderen de kans om zich verbonden te voelen met hun omgeving en ervaren ze dat ze onderdeel uitmaken van een groter geheel. Daarbij hoort ruimte voor jezelf, respect voor de ruimte van een ander en respect voor de aarde. We vragen van onze kinderen dat ze zich blijven ontwikkelen, dat ze betrokken zijn en een open houding aannemen. De leerkracht geeft daarin het voorbeeld. Hij zoekt naar antwoorden op ontwikkelingsvragen van elk individueel kind én de klas als groep.

We volgen het ritme van de seizoenen en putten uit de kracht van de natuur. Door het vieren van jaarfeesten worden kinderen zich bewust van het jaarverloop en stimuleren we verbondenheid met elkaar en met de natuur.

De belangrijkste vraag die op de Zevenster centraal staat is: hoe kunnen kinderen zich dusdanig ontplooien, dat ze als vrije en zelfbewuste mensen in staat zullen zijn vanuit zichzelf de samenleving vorm te geven én te vernieuwen.
Het doel is om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling tot vrije en moreel verantwoordelijke individuen die bekwaam en vaardig zijn om hun idealen na te streven.


Kernwaarden van het vrijeschoolonderwijs op De Zevenster

Brede persoonsvorming

Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen. Onderwijs staat ook in dienst van de persoonlijkheidsvorming, zowel individueel als in relatie tot de sociale gemeenschap. Ieder kind heeft van zichzelf bepaalde talenten. Onze school wil dat het kind deze kan ontdekken en ontwikkelen. Dat vraagt om onderwijs dat verbreedt en de ontwikkeling van een vrije persoonlijkheid aanmoedigt in cognitiviteit, inventiviteit, originaliteit en creativiteit. Ook ons aanbod van kunstzinnige vakken als schilderen, handenarbeid, handwerken, muziek en toneel is hierop gericht.

Leeftijdsfasen

Binnen onze school is de ontwikkeling van het kind de leidraad. Kinderen doorlopen verschillende fases in hun jonge leven. Daar worden het onderwijs en de lesstof op afgestemd. Zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. In drie leeftijdsfasen van zeven jaar worden de kinderen tegemoet getreden.

Jonge kinderen ( 0 – 7 jaar ) zijn nog één met de omgeving. De ervaringen die zij daarbij opdoen komen nog diep binnen. Zij dienen daarin behoed en beschermd te worden. Daarom brengen kleuters nog voornamelijk spelend – lerend de dag door. De grondstemming in deze fase is: de wereld is goed. De tweede periode ( 7 – 14 jaar ), de fase van schoolkinderen, kenmerkt zich doordat kinderen zichzelf als eigen ik gaan beleven, los van hun omgeving. Kinderen in deze leeftijd ervaren de wereld vaak in beelden. Het leren komt voort uit die beelden en ervaringen. De grondstemming in deze fase is : de wereld is mooi. Jongeren ( 14 – 21 jaar ) ontmoeten graag de werkelijkheid zoals die is, waaraan zij hun vermogen tot oordelen kunnen vormen. De grondstemming in deze fase is: de wereld is waar.

De Zevenster biedt vanuit haar leerplan specifieke begeleiding aan de ontwikkeling van leerlingen in de eerste twee leeftijdsfasen. We streven er naar om zo mensen van school te laten komen, die hun eigen evenwicht herkennen. In harmonie leven met hun omgeving, betrokken bij de maatschappij. Flexibele, weerbare mensen, die actief in het leven staan.

Leerkracht als voorbeeld

In de eerste fase van hun ontwikkeling krijgen kinderen van kleuterleerkrachten een spelomgeving geboden waar nagebootst kan worden in gewoontevorming, gedrag en bezigheden. De leerkracht is hierin zelf vaak bewust en onbewust een middelpunt.

Leerkrachten in de tweede fase dragen een voorbeeldfunctie in hun verhouding tot de wereld. Ze vertegenwoordigen voor de schoolkinderen de maatschappij en hoe je daar van binnenuit mee om kunt gaan in al haar facetten.

Leerlingen in de derde fase worden door leerkrachten gevolgd in hun existentie, hun passie en voorkeuren.

Vertrouwen

De leerlingen bij ons op school krijgen de kans zich verbonden te voelen met hun omgeving en tijd.

Dichtbij in de zin van klasgenoten, ouders, leraren, gezin en school, waarin het geheel altijd meer dan de delen kan worden. Verder weg in maatschappij, land, wereld en wereldgeschiedenis. Het biedt vertrouwen om meer en meer zicht te krijgen op het feit dat je als mens een plaats hebt in het universum en ertoe doet. Dat je onderdeel uitmaakt van een groter geheel, waarin jouw eigenheid een plek krijgt.

Creatief proces

Op onze school is leren een creatief proces, dat ruimte biedt aan authenticiteit, spontaniteit en situationeel handelen.

Leren dient de leerling ruimte te bieden voor originaliteit. Voor een eigen inbreng. De Zevenster staat voor onderwijs dat leerlingen prikkelt in hun creativiteit, ook in het denken. Waardoor leerstof een levende, bewegende wereld wordt.

Periodeonderwijs

Periodeonderwijs geeft de leerlingen vanaf klas 1 de gelegenheid zich gedurende een aantal weken te verbinden met lesstof over één onderwerp. Dat wordt inhoudelijk verdiept en vanuit verschillende kanten aangevlogen. Zo’n periode biedt bij uitstek de gelegenheid om de geboden stof te verwerken. In wisselwerking met de leerlingen ontwerpt de leerkracht de periode, waarbij zijn rol verschuift van expert naar adviseur naar begeleider. Wat eigen is gemaakt, vindt zijn vervolg in vaklessen of werkuren om geoefend, geuit en geautomatiseerd te worden.

Jaarfeesten

Onze school hecht aan de wijsheid van de natuur en het ritme van de seizoenen.  

Op De Zevenster wordt het jaarritme van de natuur gevolgd. Door het vieren van jaarfeesten worden kinderen zich bewust van het jaarverloop en stimuleren we verbondenheid met de natuur.  Jaarfeesten zijn: het Michaëlsfeest, Sint – Maarten, Advent, Sint – Nicolaas, Kerstmis, Driekoningen, Maria – Lichtmis, Carnaval, Palmpasen, Pinksteren en Sint Jan.

Back To Top