skip to Main Content

Vacature directeur

De stichting Vrijescholen Athena

De Stichting Vrijescholen Athena wil primair onderwijs vanuit de vrijeschoolgedachte bevorderen in de regio Noord-, Oost- en Midden Nederland. Inmiddels zijn we met 15 vrijescholen die samen rond de 2.600 leerlingen hebben. De vrijescholen zijn oorspronkelijk ontstaan uit de initiatiefkracht van ouders en leerkrachten in de diverse regio’s. Daarom heeft elke school binnen het bestuurlijk verband ‘zijn eigen kleur en signatuur’. De stichting werkt samen met andere stichtingen voor basisonderwijs, de overige vrijescholen in de regio en de Vereniging van Vrijescholen.
De Stichting Vrijescholen Athena kent een bestuurlijke inrichting met een Raad van Toezicht, een Bestuurder en per school een integraal verantwoordelijke directeur. Het bevoegd gezag van de stichting ligt bij de bestuurder. Deze draagt verantwoordelijkheid voor het geheel en bestuurt de stichting overeenkomstig het gestelde in de statuten en doelstellingen. Op de uitvoering van de bestuurlijke taken wordt toegezien door de Raad van Toezicht.

Vrijeschool De Zevenster
De Zevenster is een moderne vrijeschool waar goed onderwijs wordt gegeven en waar vanuit een antroposofisch pedagogisch kader wordt gewerkt. Goed onderwijs betekent voor ons dat de leerlingen in de cognitieve vakgebieden naar kunnen presteren en dat zij op sociaal-emotioneel en kunstzinnig gebied zich evenwichtig ontwikkelen.
Op de Zevenster kijken we op een brede wijze naar leren en opgroeien. Het spreekt voor zich dat het onderwijs aansluit op het voortgezet onderwijs in de regio en dat we voldoen aan dezelfde inspectienormen als alle andere basisscholen. Maar er is meer… Met de route die we volgen gaat het leren natuurlijker en heeft elk kind de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot een evenwichtig mens.
Het is een school met een sterke structuur, met betrokken leerkrachten en ouders. Sfeer, rust en ritme bieden de kinderen deze goede basis. Een sterk en doordacht leerplan zorgt voor een rijke inhoud van het onderwijs en een doorgaande lijn in het leerproces. Het is vanzelfsprekend dat er veel aandacht is voor vaardigheden als rekenen en taal, maar ook het kunstzinnig onderwijs is een wezenlijk onderdeel van ons aanbod: tekenen, schilderen, muziek, handenarbeid, handwerken, toneel, zijn een verrijking voor ieder kind. De verbinding met de natuur is terug te vinden in de lesstof en het materiaal waarmee de kinderen werken.

Jaarfeesten hebben een sterke relatie met de seizoenen en de natuurbeleving; ze worden intens en stijlvol gevierd, samen met ouders.

Onderwijs voor hoofd, hart en handen, dat gebeurt hier dan ook echt. De kinderen leren zich te verbinden met de wereld om haar kennis, natuurwetten en schoonheid te ontsluiten. Zo leren ze van de wereld te houden. En waar je van houdt, daar wil je je voor inzetten, nu en later. Zo leggen we samen een stevige basis voor het leven.
Dat doet de Zevenster al sinds 1982. Elk jaar opnieuw is dat voor alle betrokkenen de belangrijkste opgave.
De school kent ca. 100 leerlingen, verdeeld over een kleuterklas met jongste en oudste kleuters. een combinatieklas 1/3, een homogene klas 2, een homogene klas 4 en een combinatieklas 5/6. De school heeft de ambitie verder te groeien de komende jaren.

Profiel Directeur

Je bent enthousiast voor het vrijeschoolonderwijs en kan met een open-mind de visie, kernwaarden en onderwijskundige aanpak van de school bewaken en samen met het team verder ontwikkelen. Je staat open voor verandering maar weet ook koers te houden in de uitvoering van beleid.
Je respecteert, waardeert en stimuleert daarbij de aanwezige kennis en kunde binnen het team. Je ziet vertrouwen als de basis van een goed functionerend team.
Je hebt een transparante, relativerende en integere communicatiestijl. Je hebt oog voor het belang van ouderbetrokkenheid en –participatie.
Je beweegt je makkelijk in relevante netwerken van de school. Je bent bereid je voor langere tijd aan de school te verbinden.
Je hebt een opgeruimd karakter, humor en aandacht voor de mens.

Verantwoordelijkheden
• geeft integraal leiding aan en is verantwoordelijk voor de uitvoering en verslaglegging van het vastgestelde beleid binnen de school
• bewaakt de visie, doelstelling, identiteit, onderwijskundige aanpak van het
vrijeschoolonderwijs van de school
• onderhoudt goede contacten met ouders/verzorgers van leerlingen en met de maatschappelijke stakeholders
• informeert ouders/verzorgers over beleid, visie en onderwijskundige aangelegenheden van de school
• zorgt voor een positieve beeldvorming van de school in relatie tot haar omgeving
• zorgt voor een sociaal veilig klimaat op de school
• geeft leiding aan de medewerkers van de school en stimuleert/creëert mogelijkheden voor hun verdere ontwikkeling
• voert overleg met de Medenzeggenschapsraad
• geeft in samenhang uitvoer aan het onderwijskundig-, personeel-, financieel- en huisvestingsbeleid
• onderhoudt contacten met relevante scholen/instellingen/gemeente en regionale samenwerkingsverbanden gericht op afstemming van onderwijs en leerlingenzorg

Kennis en vaardigheden
• erkend diploma schoolleider primair onderwijs
• brede theoretische kennis van (de ontwikkelingen in) het primair onderwijs
• kennis van de vrijeschoolpedagogiek- en didactiek en de ontwikkelingen binnen het vrijeschoolonderwijs
• aantoonbare leidinggevende capaciteiten en in staat om op een inspirerende wijze zijn/haar team mee te nemen in de ontwikkelingen van het primair onderwijs en in het bijzonder die van het vrijeschoolonderwijs
• kennis en inzicht in de samenhang van de diverse (werk) processen binnen de school en de relevante invloeden daarop van buitenaf

Arbeidsvoorwaarden

De CAO Primair Onderwijs is van toepassing.
Benoeming zal plaatsvinden bij de Stichting Vrijescholen Athena in de functie van directeur in schaal DB. De functieomvang is 0,6 fte.
In eerste instantie zal benoeming plaatsvinden voor de periode van 1 jaar, mogelijk met uitzicht op een vast contract.

Sollicitatie

Indien u belangstelling heeft voor bovengenoemde functie kunt u dit schriftelijk kenbaar maken door een sollicitatiebrief (met een duidelijke motivatie) en cv. per mail te sturen naar
secretariaat@vsathena.nl. t.a.v. dhr. Peronnik Veltman, o.v.v. vacature directeur De Zevenster.