skip to Main Content

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap (GMR  en MR)

Sinds 1 januari 2007 is de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) van kracht. De stichting heeft een medezeggenschapsstatuut vastgesteld. Hierin is de medezeggenschap van ouders en medewerkers op schoolniveau en bestuursniveau beschreven. Ouders en medewerkers hebben op schoolniveau invloed via de lokale medezeggenschapsraad.

Samenstelling en samenwerking

In de Medezeggenschapsraad hebben twee ouders en twee leerkrachten zitting. De leden van de MR worden democratisch gekozen. Alle ouders en leerkrachten kunnen zich hiervoor kandidaat stellen tijdens tweejaarlijkse verkiezingen. MR en directie werken nauw samen. In het overleg gaat het onder andere over schoolzaken zoals verbeteringen in het onderwijs, de schooltijden en hoe ouders kunnen participeren in de schoolorganisatie. De vergaderingen zijn openbaar met uitzondering van tevoren aangekondigde vertrouwelijke onderwerpen. In het MR-reglement staat beschreven welke rechten en bijzondere bevoegdheden de MR heeft.

De leden van onze MR

De MR werkt met een jaarplanning. De vergaderdata worden tevens via De Minstreel aangekondigd. Ouders kunnen meedenken door hun wensen en vragen door te geven aan de MR.

Emailadres MR: mr@vrijeschoololdenzaal.nl 

De leden van onze MR:


Sterre Groenendijk (voorzitter)

Johan Koeman (oudergeleding)

John Kluijtmans (personeelsgeleding)

Peter Wegman (personeelsgeleding)

Agenda & notulen

29 september

22 november

19 januari

14 februari

9 mei

29 juni

Back To Top