skip to Main Content

Missie en visie

De zevenster is onderdeel van Stichting Vrijescholen Athena.

Missie

Wij zijn vrijescholen in midden, oost en noordoost Nederland die (basis)onderwijs aanbieden vanuit de antroposofische uitgangspunten van Rudolf Steiner en staan open voor iedereen die zich hier toe aangetrokken voelt. De stichting wil in deze regio’s het vrijeschoolonderwijs bevorderen, steunen, in standhouden en ontwikkelen.

Visie

Bloeiend Vrijeschoolonderwijs in gezonde scholen waarin de kiem van het eigen levensdoel van het kind tot wasdom kan komen. Waarin de jonge mens met zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, inspiratie en plezier in leren is toegerust voor goede en zekere stappen in het leven.

Kernwaarden

Samenhang, Meesterschap, Aandachtigheid, Creëren, Vitaliteit, Moed. Deze kernwaarden zijn hieronder beschreven.  

3.4.1 Samenhang  

Wij streven naar betekenisvolle samenhang tussen pedagogie, onderwijsinhoud, (school)omgeving en inrichting die zichtbaar wordt in het handelen van de leerkracht, de schoolleider en de ondersteuner. De samenhang wordt zichtbaar in het rooster, de compositie van periode- en vaklessen en de manier waarop we omgaan met ieder individueel kind ten opzichte van het geheel van de klas of de groep. Aandacht voor het individuele kind, de individuele leerkracht maar ook de individuele school wordt in samenhang beleefd met het geheel: de klas, het team, het geheel van Athena.  

3.4.2 Meesterschap  

De kern van het meesterschap zit in niet alleen in het kunnen en kennen, het beheersen van het vak, maar vooral in de attitude. De attitude van individuen en van de organisatie als geheel is lerendopenreflectief en nieuwsgierig. Dat zijn voor ons de kenmerken van professionaliteit.  

3.4.3 Aandachtigheid  

Opvoeden van kinderen vraagt een wakkere blik, zorgvuldig en respectvol handelen en het aangaan van een verbinding. Wat geldt voor de relatie tot het kind geldt ook voor de relatie tot elkaar als volwassenen en de relatie met de wereld. Hierbij past een eerbiedige grondhouding, een veilige omgeving en het vermogen vreugde te beleven aan de verschillen tussen mensen.  

3.4.4 Creëren  

Creatief denken, nieuwe dingen een kans geven te ontstaan, vraagt discipline en scholing en het vrij worden van oplossingsgericht of ‘rendementsdenken’. Creativiteit kan gestimuleerd worden door een veilig en ‘vrij’ klimaat. Dat geldt voor het kind maar ook voor de volwassene. Wij willen kinderen opvoeden tot creatieve, initiatiefrijke, vrijdenkende en handelende mensen en als organisatie een klimaat scheppen waarin dat mogelijk is. Juist daarom zijn afspraken, duidelijke grenzen voor gedrag en goede omgangsvormen van groot belang.  

3.4.5 Vitaliteit  

Letterlijk levenskracht, de energie om te leven. Op organisatieniveau denken we aan duurzame inzetbaarheid van mensen, of het veerkrachtig kunnen zijn bij tegenslag of tegenwind. Op pedagogisch gebied denken we aan gezond onderwijs, onderwijs dat de hele mens aanspreekt en harmonie bevordert van lichaam en geest.  

3.4.6 Moed  

Levensmoed, de moed om beslissingen te nemen, om stappen te zetten, maar vooral om authentiek te durven zijn als mens en als schoolbeweging.  

Back To Top